شرایط ریگرها در مورد کار با جرثقیل

شرایط ریگرها در مورد کار با جرثقیل

18 سال سن به بالا داشته باشند.

از لحاظ جسمی مشکل بینایی، شنوایی و عدم واکنش سریع نداشته باشد.

بتواند سریع عمل کرده و از نظر جثه و هیکل توانایی استفاده از تجهیزات باربرداری و نصب را دارا باشد.

اصول ایمنی باربرداری را آموزش دیده باشد و قادر به دائر کردن وزنه ها، تشخیص فواصل، ارتفاع ها و رفع موانع باشد.

باید بتواند ابزارهای مناسب کار را انتخاب کند.

به علائم ریگری آشنایی کامل داشته باشد و بتواند اخطار را به صورت روشن و دقیق بیان کند.

برای ایجاد ایمنی پرسنل و کارخانه، قادر باشد جهت حرکت جرثقیل و بار را در مسیر مناسب کنترل کند.

مهمترین کار اساسی ریگر این است که نصب بار را به طرز صحیحی انجام دهد که این کار شامل انتخاب روش و انجام عملیات نصب، محافظت از بار، کنترل عملیات نصب و تست باربرداری برای کنترل استحکام بار می باشد.

تحت شرایط عادی، تنها یک نفر برای راهنمایی اپراتور جرثقیل تعیین شده است که وی بایستی همواره در دید کامل و یا در تماس با اپراتور جرثقیل باشد.

اگر در هر زمانی اپراتور جرثقیل نتواند شخص اخطار دهنده را ببیند یا با وی ارتباط داشته باشد، بایستی بلافاصله عملیات متوقف شود تا زمانی که بتواند دوباره با او ارتباط برقرار کند.

0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*